NAAC IQAC

IQAC Committee

Mr. Ainsley Lewis

Mr. Rohan Shivkumar

Dr Binti Singh

Mr. Shantanu Poredi

Ms. Sanaeya Vandrewala

Ms. Rutika Parulkar

Mr. Gajanan Chopde

Ms. Priya Waradkar

Mr. Gopal Kelkar

Mr. Pratham Thakur

Mr. Mihir Shah

Mr. S.N. Kabra

Mr. Vinayak Damle

Mr. Pinkish Shah